Huurvoorwaarden

 

  1. Overeenkomst:

Deze overeenkomst is bindend voor de verhuurder, huurder en diegene die hen vertegenwoordigen. De huurder heeft niet het recht het contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Diegene die de huurovereenkomst ondertekend blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de motorhome tijdens de huurperiode en alles wat in deze overeenkomst en huurvoorwaarden is opgenomen. Het in gebruik nemen van de mobilhome impliceert de aanvaarding - zonder voorbehoud - van onze volledige huurvoorwaarden. Afwijkingen van de huurovereenkomst gelden enkel indien ze zowel door de huurder als verhuurder schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend. Indien verschillende huurders zicht samen binden, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de volledige uitvoering van de huurovereenkomst.

 

 

2. Vertrekgarantie:

Indien - om welke reden ook – de verhuurder het gereserveerde voertuig niet beschikbaar kan stellen, heeft de huurder géén recht om een vervangingsvoertuig te eisen. De betaalde huursom of voorschot zal teruggestort worden. In geval van totaalverlies tijdens een voorgaande huurperiode of een grote herstelling naar aanleiding van een schadegeval in een voorgaande huurperiode dat aanleiding geeft tot het niet ter beschikking kunnen stellen van de motorhome, kan geen aanleiding geven tot een schadeclaim uit hoofde van de huurder.

 

 

3. Rijbewijs en identiteitskaart:

De huurder moet vooraf een duidelijke leesbare kopie van zijn rijbewijs en identiteitskaart overhandigen aan de verhuurder en van alle bestuurders.

 

 

4. Leeftijd:

De minimum leeftijd voor het besturen van de mobilhome is 25 jaar, aan bestuurders jonger dan 25 jaar wordt een extra waarborg van 250€ aangerekend. 

De motorhome mag door niemand anders dan de huurder bestuurd worden, tenzij anders schriftelijk met de verhuurder is overeengekomen. Indien u in de laatste 5 jaar een ongeval met fout hebt veroorzaakt, dient u dit steeds te melden. SB Motorhomes heeft steeds het recht om bestuurders te weigeren, bestuurders waarvan het rijbewijs in het verleden geschorst werd of rijverbod verkregen, kunnen niet opgenomen worden in de verzekering. De verhuurder behoudt zich tevens het recht toe om een reservatie te weigeren, in twijfelgevallen, bij het verstrekken van onjuiste informatie of het niet voorleggen van de nodige documenten door de huurder. In dit geval zal hij steeds de huurder hiervan op de hoogte stellen met een aangetekend schrijven. Reeds betaalde voorschotten zullen in dit geval teruggestort worden aan de huurder.

 

 

5. Huurprijzen en reservatie : 

Al onze huurprijzen zijn inclusief BTW, omnium verzekering met reisbijstand en 1500 euro vrijstelling per schadegeval.

De reservatie van de motorhome is pas definitief na ontvangst van een voorschot van 30% van de huursom. Dit voorschot dient binnen de 8 dagen na ondertekening van de huurovereenkomst op onze rekening te worden overgeschreven. Bij niet betaling van het voorschot binnen de 8 dagen na ondertekening van de huurovereenkomst, vervalt de overeenkomst en zal er een administratieve vergoeding van 150 euro aangerekend worden aan de huurder.

Ten laatste vier weken voor vertrek dient het saldo van de huursom te worden voldaan. Bij gebrek hiervan heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder.

De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele telfouten om de huurovereenkomst naar juistheid te corrigeren.

Betaling is ook mogelijk in de vorm van maandelijkse termijnen, maar ook in dat geval moet het totale huurbedrag vier weken voor vertrek zijn voldaan.

 

 

6. Waarborg - inventaris en staat van bevinding voertuig:

De huurder is aan de verhuurder een waarborg verschuldigd. Bij afhaling van de motorhome wordt een waarborgsom van 1500 euro voor de Carado I447 aan de verhuurder overhandigd. Dit gebeurt door storting op onze rekening 1 week voor vertrek. Bij het niet betalen van deze waarborgsom voor vertrek, vervalt de overeenkomst en zijn de tarieven van de annulatie van toepassing. Deze waarborg is tevens de vrijstelling per onderscheiden schadegeval of diefstal. In geval van schade heeft de verhuurder het recht de waarborg geheel of gedeeltelijk in te houden ter verrekening van de schade. De waarborgsom dient als zekerheid tegen eventueel berokken schade aan het voertuig of bijgeleverde zaken ongeacht deze door de huurder zelf of derden werd toegebracht. De waarborg dient tevens als zekerheid tegen tekortkomingen in de huurverplichtingen, huurafspraken of dergelijke. De waarborg is terugbetaalbaar binnen de maand, na het verstrijken van de huurperiode en nadat is vastgesteld dat de gehuurde motorhome en bijhorigheden in onberispelijke staat terug is/zijn afgeleverd. Ingeval van ongeval vervalt de opeisbaarheid van de volledige som door de huurder als vrijstelling van de verzekering, enkel in recht en na betaling van de volledige schadevergoeding kan de waarborg terugbetaald worden aan de huurder. Bij een ongeval met gedeeltelijke aansprakelijkheid is de waarborg eveneens volledig verschuldigd. Bij meerdere ongevallen/beschadigingen en/of schadeposten is de huurder verplicht telkenmale en per geval de vrijstelling aan de verhuurder te betalen. De waarborgsom vervalt eveneens indien een defect aan het mechanisch, elektronisch of ander gedeelte optreedt als gevolg van nalatigheid van de huurder zoals het niet regelmatig nazien van oliepeil, motorvloeistoffen en antivries alsook het gebruik van foute of minderwaardige brandstoffen of andere vloeistoffen. De betaalde waarborgsom is geen limiet op de vergoeding bij afrekening. In mindering van de waarborg kunnen komen: boetes, ontbrekende onderdelen, schade binnen en buiten (ook kapotte banden, krassen van takken, enz..), beschadigingen aangebracht door derden, diefstal van onderdelen, schade ten gevolge van inbraak, niet of slecht gereinigde wagen, enz ... De controle van terugontvangst van het voertuig in goede staat gebeurt steeds onder voorbehoud van achteraf vastgestelde verborgen beschadigingen, gebreken en/of verkeersboetes. In geval van schade aan het voertuig of de uitrusting wordt deze bij aankomst beschreven en gefotografeerd.Deze vaststelling dient door de huurder voor erkenning ondertekend te worden. In geval van schade wordt de volledige waarborgsom ingehouden tot na de afhandeling van het schadedossier.

Bij vertrek zal de verhuurder samen met de huurder een staat van bevindingen en inventaris opmaken, waarin alle bestaande schade of ontbrekende inboedel wordt genoteerd en die dan ook deel uitmaakt van deze overeenkomst en bijgevoegd wordt. Deze staat van bevinding bij vertrek dient zowel door de huurder als de verhuurder worden ondertekend. Indien de huurder na vertrek nog schade of ontbrekende inboedel vaststelt kan hij dit binnen 24u na vertrek melden aan de verhuurder. Ook bij het terug inleveren van de motorhome zal er opnieuw een staat van bevinding en inventaris opgemaakt worden. In geval van schade aan het voertuig, interieur en/of de inboedel wordt deze bij terugkomst beschreven en eventueel gefotografeerd en in rekening gebracht aan de huurder tegen de geldende tarieven van een erkend hersteller of in geval van ontbrekende of beschadigde inboedel tegen het tarief van de nieuwwaarde . Deze staat van bevinding bij retour dient zowel voor de huurder als verhuurder worden ondertekend en dit onder voorbehoud van later opgemerkte al dan niet zichtbare schade of ontbrekende onderdelen. In geval van betwisting m.b.t. defecten en beschadigingen van de motorhome, de oorzaken, de verantwoordelijkheden en de herstelkosten ervan, wordt er lastens de huurder een arbiter aangeduid die het geschil definitief en onherroepelijk beslecht. Deze arbiter is een erkend en onafhankelijk expertisebureau.

 

 

7. Verhuur termijnen

Indien de huurder het afgesproken tijdstip van inlevering niet kan nakomen, dient hij onmiddellijk de verhuurder daarover in te lichten. De verhuur termijn wordt hiervoor evenwel nooit verlengd.

Eerder terugbrengen van de motorhome geeft geen aanleiding tot gedeeltelijke terugbetaling van de huur.

Er dient bij vertrek en terugkomst rekening gehouden te worden met een professionele uitleg en gezamenlijke controle van voertuig en inboedel. Dit zal ongeveer een uurtje in beslag nemen

In geval van totaal verlies tijdens een voorgaande huurperiode of een grote herstelling naar aanleiding van een schadegeval in een voorgaande huurperiode aanleiding geeft tot het niet ter beschikking kunnen stellen van de motorhome, kan dit geen aanleiding geven tot een schadeclaim uit hoofde van de verhuurder.

 Verhuur voor wintersport is niet toegestaan.

 

 

8. De huurprijs omvat :

Het volledige normale gebruik van het voertuig, uitrusting en bijhorende inventaris (zie bijgevoegde lijst detail inventaris)

Volle dieseltank bij vertrek

Gevulde gasflessen bij vertrek

Toiletproducten

De onderweg noodzakelijke reparaties aan de motor en mechaniek, mits voorlegging van een duidelijk en officiële factuur op naam van de verhuurder. Opgelet: Kassabonnen worden niet aanvaard! Onderhoud en herstellingen dienen uitgevoerd te worden door een erkende Fiat of Ford garage. Voor elke reparatie is de huurder verplicht zich vooraf in verbinding te stellen met de huurder, zoniet behoudt deze zich het recht voor een terugbetaling te weigeren.

De motorhome is uitgerust met lederen interieur, airco (bestuurderscabine), anti-diefstalsysteem met startonderbreker, veiligheidssloten op cabine en wooncel, zonnepaneel, radio-CD speler, TV-DVD speler, achteruitrijcamera.

 

 

9. Verzekeringen:

Verzekering tegenover derden (B.A.)

De omniumverzekering met een vrijstelling van € 1000 euro per schadegeval voor de Livingstone 5 en DUO, 1250euro per schadegeval voor de Laika 509L Kosmo, Zefiro 284TL en de Zefiro 267TL en 1500euro per schadegeval voor de Zefiro 287MH. (deze vrijstelling is uiteraard ten laste van de huurder en per schadegeval)

Pechverhelping – VAB

Rechtsbijstandverzekering

De motorhome is verzekerd voor evenveel personen als gehomologeerde zitplaatsen zijn. Het is de bestuurder uitdrukkelijk verboden het voertuig te besturen onder invloed van drank, drugs, verdovende middelen en geneesmiddelen waarvan de bijsluiter het gebruik door de bestuurders van een motorvoertuig afraadt. De motorhome is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder en omnium voor brand, diefstal (met uitzondering van de inboedel en interieur en op voorwaarde dat de sleutels terug overhandigd worden), eigen schade, rechtsbijstand, pechverhelping, reisbijstand en repatriëring (beperkt tot de motorhome en diens inzittenden) De motorhome mag enkel reizen in die landen die vermeldt staan en niet doorkruist zijn op de groene kaart van het voertuig. Landen waarvoor de "groene kaart" geen dekking verleent mogen expliciet NIET worden bezocht. Een verzekering van de persoonlijke spullen van de huurders (bagage, laptop, camera, fietsen...) is nooit verzekerd en gedekt door de omnium verzekering van het voertuig, onafhankelijk van de oorzaak van schade. Deze dekking dient door de huurder zelf te worden voorzien, evenals, indien gewenst een annuleringsverzekering. Deze is ook niet inbegrepen maar kan indien gewenst via ons worden afgesloten bij ondertekening van het contract. Wordt het voertuig in eigendom opgeëist om reden van ontduiking van de invoerrechten, accijns, BTW of omwille van smokkel, het in bezit hebben van wapens, handel in of het in bezit hebben van verdovende middelen, vervoer van illegalen of om welke reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden voor de huurder van het verlies van het voertuig. Tevens zijn alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten ook ten laste van de huurder.

Uitgesloten voor de verzekering zijn:

Beschadigingen ten gevolge van slecht onderhoud, overbelasting, onvoorzichtigheid, nalatigheid of als gevolg van het rijden over niet berijdbare wegen.

Beschadigingen tijdens vervoer motorhome, het aan boord nemen of lossen.

Schade aangebracht door de huurder, niet zijnde het gevolg van een aanrijding. Iedere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere vaststelling van schade, iedere belofte van Schadevergoeding en iedere betaling door de huurders bij ongeval gedaan.

 

 

10. Schade – ongeval – overtredingen

Problemen onderweg worden in eerste instantie aan ons gemeld.

De huurder verplicht zich ertoe bij alle ongevallen de verhuurder onmiddellijk hiervan te verwittigen en dit schriftelijk te bevestigen met een volledige ongeval aangifte

De huurder en de bevoegde bestuurder zijn aansprakelijk voor de verkeersboetes en begane overtredingen tijdens de huurperiode. In geen geval kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld.

De gebruiker of huurder ontslaat d e verhuurder van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, blijvende lichaamsletsels, enz... die uit om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak van het ongeval of schade is.

Eventueel motoronderhoud onderweg wordt terugbetaald enkel en alleen na akkoord van de verhuurder en mits overhandiging van een duidelijke en officiële factuur op naam van SB Motorhomes, Roeselaarsestraat 452, 8870 Izegem BTW BE0758.747.064

Kassabonnen of facturen van niet erkende merkgarages worden niet aanvaard. Alle eventuele herstellingen dienen door een officieel Fiat of Ford garage te gebeuren. Er dient altijd eerst toestemming aan de verhuurder te worden gevraagd vooraleer tot een herstelling over te gaan. De toestemming wordt door de verhuurder steeds per mail gegeven en deze email is het enige bewijs van toestemming door de verhuurder.

Herstellingen uitgevoerd zonder het akkoord van SB Motorhomes worden niet terugbetaald en zijn ten laste van de huurder.

Vervangen onderdelen worden steeds meegebracht zodat deze kunnen worden onderzocht door de Fiat of Ford dealer, of in voorkomend geval door een onafhankelijke arbiter.

Schade ontstaan door specifieke weersomstandigheden ( bevriezen van leidingen bij vriesweer, sneeuwschade, ...) is steeds ten laste van de huurder.

Enkel de herstel-en slepingsfacturen opgemaakt op naam van SB Motorhomes komen in aanmerking voor een terugbetaling op voorwaarde dat blijkt dat de huurder geen aansprakelijkheid draagt voor de feiten of gebeurtenissen die tot de facturatie aanleiding hebben gegeven.

De kosten voor herstelling aan de motor, mechanische delen en de elementen van de leefruimte, voor zover deze het gevolg zijn door het verkeerd gebruik of verwaarlozing door de huurder zijn ten laste van de huurder.

Bij een verkeersongeval dient steeds een proces-verbaal te worden opgesteld door de plaatselijke politiediensten.

Wanneer de motorhome wordt geconfisqueerd omwille van het niet naleven van deze huurvoorwaarden of het handelen in strijd met de wetgeving van het land van confisquatie, kan de verhuurder van de huurder een dervingsvergoeding eisen in functie van de duurtijd van de confisquatie.

Reparatie en vervanging van lekke banden is steeds ten laste van de huurder.

Eventuele schade aan de camper, interieur en /of de inboedel zal in rekening gebracht worden aan de huurder via de waarborg en dit tegen geldende tarieven van een erkend hersteller of in geval van ontbrekende inboedel de waarde van het ontbrekende stuk. Dit is eventueel vermeerderd met een vergoeding van de door de verhuurder geleden materiële schade of derving van inkomsten indien de camper niet tijdig terug rijklaar kan worden gemaakt. Per schadedossier wordt er steeds een administratiekost aangerekend van 85 euro.

 

 

11. Verboden:

Honden en huisdieren in het algemeen zijn strikt verboden mee te nemen in de motorhome. Wanneer de huurder toch huisdieren zou vervoeren in de motorhome, zal de verhuurder de motorhome volledig laten reinigen. Deze reinigingsbeurt is ten laste van de huurder.

Roken in het voertuig is ten strengste verboden. Indien achteraf blijkt dat er toch gerookt is zal de verhuurder de motorhome volledig laten reinigen. Deze reinigingsbeurt is ten last van de huurder.

 Het gebruik van frituurolie of licht ontvlambare stoffen in het voertuig is verboden.

 Het is verboden aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen aan het voertuig.

Het is verboden de motorhome te gebruiken om voort te duwen, te trekken of te slepen, in velden mee te rijden of aan begeleiding te doen, het te gebruiken voor bezoldigd personen-of goederenvervoer, het aan te wenden voor koersen, snelheidsproeven of wedstrijden. Het te gebruiken als verhuiswagen.

Bijkomende toestellen (microgolf, frietketel,) zijn verboden.

Gourmet-of fonduetoestellen, ... Deze mogen enkel buiten gebruikt worden zonder risico op schade aan de motorhome.

 Het gebruik van kaarsen is verboden.

 Het aanbrengen van stickers (binnen en buiten).

 Het betreden van de wagen met naaldhakken, stud-schoenen met ijzeren plaat.

Het open laten van ramen (uitgezonderd de cabine-ramen), deuren, dakluiken en luifels tijdens de rit.

Het vervoeren van brommers, motors, quads, buggy's of andere gemotoriseerde voertuigen in de garage.

Het meenemen van diesel in jerrycans of andere recipiënten.

Het voertuig gebruiken voor het bezoeken van muziekfestivals of risicovolle (sport) manifestatie.

Onderverhuring of huuroverdracht.

Het meenemen van lifters.

Het vervoer van smokkelgoederen, wapens, verdovende middelen en illegalen.

Het tussentijds reinigen van de buitenkant van de motorhome in een car- of truckwash, met harde borstels, met schuur- of bleekmiddelen.

Het is verboden zich in de douche of toiletruimte te bevinden of er zich naar toe te begeven terwijl de motorhome rijdt.

Het is verboden losliggende voorwerpen in de leefruimte te vervoeren.

Het is ten strengste verboden het bed te gebruiken tijdens het rijden of rond te lopen in de motorhome.

 

 

12. Extra Huisregels en voorwaarden:

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het overschrijden van de maximaal toegelaten massa. (Zie technische fiche)

De oplevering van de motorhome gebeurt steeds in propere, correcte en volledige toestand en de huurder brengt de motorhome in dezelfde conditie terug. Hierop wordt zeer streng gecontroleerd.

De huurder verplicht zich ertoe de motorhome te onderhouden als een goede huisvader en dagelijks motorolie, koelvloeistof, waterpeil en bandendruk te controleren. De huurder ontvangt bij vertrek reserveolie.

Waardevolle zaken worden steeds uit het zicht weggeborgen bij het verlaten van de motorhome.

De huurder verbindt zich ertoe de veiligheidsgordels te gebruiken waar deze voorzien zijn.

Er wordt verondersteld dat men het interieur dagelijks onderhoud en netjes houd.

Eventuele schade, ontbrekende stukken of noodzakelijke reiniging zijn ten laste van de huurder. De kosten hiervoor worden in mindering gebracht van de waarborg. Toiletcassette, diepvries, kookplaat, koelkast, afvalwatertank en dergelijke zijn leeg en gereinigd. Indien de reiniging niet aan onze criteria voldoet, zal hiervoor het volgende aangerekend worden en van de waarborgsom in mindering worden gebracht (bedragen zijn exclusief BTW):

Reinigen buitenzijde: € 75

Reinigen woongedeelte: € 75

Reinigen wc badkamer: € 50

Lediging en reinigen WC-cassette: € 50

Reinigen koelkast: € 25

Ledigen en spoelen afvalwatertank: € 25

Alle herstellingen: op bestek

Alle vervangingen: op bestek

De huurder verliest zijn volledige waarborg bij het niet tijdig binnenbrengen, inbreuken of belading of aantal reizigers, het laten besturen van de wagen door anderen, bruusk rijgedrag, het toelaten van huisdieren, alle schade groter dan de waarborg, gebruik van fondue, steengrill, kaarsen, enz ... en het onjuist gebruiken van het voertuig, roken in het voertuig, gebruik buiten afgesproken traject, gebruik buiten Europa, Fout reinigen voertuig, zelf uitgevoerde herstellingen, het niet in bezit zijn van geldig rijbewijs, plaatsen van grote voorwerpen in de motorhome, plaatsen van grote voorwerpen in de garage, elke inbreuk op de gemaakte afspraken.

Boetes en ander verkeers overtredigen zijn ten laste van de huurder en worden rechtstreeks door de aansprakelijke huurder aan desbetreffende instanties betaald. De verhuurder kan hier in geen geval voor aansprakelijk worden gesteld.

Om hygiënische redenen is het gebruik van de matrasbeschermer verplicht, deze is reeds in de mobilhome voorzien.

Diesel verbruik is ten laste van de huurder. De wagen dient met volle dieseltank ingeleverd te worden en zo wordt de wagen ook opgeleverd. Eventueel verschil is ten laste van de huurder. Er wordt 30 euro aangerekend voor het gaan tanken met de motorhome, te verhogen met de getankte volumes.

Tolgelden in het algemeen zijn altijd ten laste van de huurder.

De huurder verbindt zich ertoe de mobilhome volledig af te sluiten wanneer hij het voertuig onbemand achterlaat.

Bij vertrek ontvangt de huurder één set sleutels. De set bevat 3 sleutels ( cabine, garage, veiligheidsslot en ruimte gasfles. Bij verlies vergoedt de huurder de kost om nieuwe sleutels aan te maken.

De huurder krijgt hoegenaamd geen enkel recht noch titel op, noch enig belang in het ter beschikking gestelde voertuig tenzij het gebruikersrecht en dit in overeenstemming met de wettelijke reglementering inzake.

Indien de motorhome schade heeft opgelopen waardoor het normaal functioneren verhinderd wordt, dient deze onmiddellijk herstelt te worden.

 In zijn eigen voordeel en veiligheid van volgende huurders, dient de huurder alle ongewone vaststellingen door te geven. Mocht de huurder gebreken of schade moedwillig verzwijgen (bv.schade door ongeval of rijden op onverharde wegen enz.) zal er een bijkomende kost van 250 euro worden aangerekend aan de huurder.

Indien gewenst kan uw wagen bij ons geparkeerd worden. Parkeren is op eigen risico van mogelijke schade en diefstal ( geen verzekering voor geparkeerde wagens).

Bij vertrek en terugkomst wordt een staat van bevindingen gemaakt, te tekenen door beide partijen. Bij de vaststelling van schade wordt steeds een aanrijdingsformulier ingevuld. Eventuele vastgestelde schade dient vergoed te worden.

In geval van betwisting of invordering is enkel het Belgisch recht van toepassing en de rechtbank van het arrondissement Kortrijk bevoegd. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Teneinde de veiligheid van de huurder en van het verhuurde voertuig te garanderen is elk voertuig uitgerust met een track & trace systeem met startonderbreker. De verhuurder behoudt zich het recht voor dit track & trace systeem te gebruiken zowel tijdens het rijden als bij stilstand. De geregistreerde gegevens zijn enkel toegankelijk voor de verhuurder alsook de hulpdiensten, de politie en de gerechtelijke instanties. De huurder verleent hierbij zijn uitdrukkelijke toestemming tot verwerking van de gegevens voor de gerechtvaardigde doeleinden. In geval van verwerking van de gegevens heeft de huurder steeds op eenvoudig verzoek recht op inzage.

 

 

13. Terugbezorging / reiniging

De huurder brengt steeds het gehuurde voertuig terug op de plaats van afhaling, namelijk op Mandelstraat 5 unit 11, 8800 Rumbeke en dit op schriftelijk overeengekomen dag en tijdstip. Eerder terugbrengen van het voertuig geeft geen aanleiding tot terugbetaling van de huur, ook niet gedeeltelijk. Wanneer de huurder nalaat het gehuurde voertuig op het voorziene tijdstip en plaats terug te brengen, wordt automatisch de waarborgsom volledig ingehouden. Het voertuig dient te worden teruggebracht met volle dieseltank, gereinigde en geledigde toiletcontainer, geledigde afvalwatertank en een met drinkbaar water gevulde watertank. Het gehuurde voertuig moet grondig gereinigd (binnen- en buitenkant) teruggebracht worden, zoniet wordt er volgens artikel 12 extra kosten aangerekend en in mindering gebracht van de waarborg. 

 

 

14. Overmacht:

Indien de gehuurde wagen door overmacht (bijvoorbeeld ongeval) niet ter beschikking kan worden gesteld, heeft de huurder geen recht om een ander voertuig te eisen. De betaalde som zal teruggestort worden.

 

 

15. Annuleringen:

Indien de huurder wenst te annuleren, dient dit steeds schriftelijk te gebeuren. Bij annulering zal steeds het gestorte voorschot geheel of gedeeltelijk worden ingehouden in functie van het tijdstip van de annulering t.o.v. het geplande vertrek:

 Binnen de 8 dagen na ondertekening van het contract: 150 euro administratiekosten.

 Vanaf 8 dagen tot 2 maanden voor het vertrek: 50% van het totale huursaldo.

 Vanaf 2 maanden tot 1 maand voor het vertrek: 75% van het totale huursaldo.

 Minder dan 1 maand voor het vertrek: het volledige huursaldo.

 Elke wijziging en/of gedeeltelijke annulering brengt een administratieve kost van 150 euro met zich mee en laat alle van toepassing zijnde promoties volledig vervallen.

Indien gewenst kunnen onze huurders zelf een annulatieverzekering afsluiten .